Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Wytyczne dla autorów

 1. KOSMOS publikuje naukowe artykuły przeglądowe informujące o stanie wiedzy w różnych dziedzinach szeroko pojętej biologii i jej pogranicza z innymi naukami, opracowane przez specjalistów dla czytelników zainteresowanych problemami biologii. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników naukowych, nauczycieli szkół średnich i wyższych oraz studentów i uczniów szkół średnich o profilu biologicznym.
 2. Przyjmowane są artykuły napisane w języku polskim lub angielskim. Wszystkie są recenzowane oraz opracowywane językowo i stylistycznie.
 3. Artykuły powinny być pisane językiem naukowym, lecz zrozumiałym dla niespecjalistów w danej dziedzinie. Jest wskazane wyjaśnianie specjalistycznego słownictwa a wprowadzane skróty należy objaśnić przy pierwszym ich użyciu. Należy unikać nadmiernej liczby cytowań oryginalnych prac, odsyłając czytelników w miarę możliwości do artykułów przeglądowych.
 4. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 25 znormalizowanych stron formatu A4, łącznie ze spisem literatury, tabelami i ilustracjami. W przypadku zeszytów tematycznych, objętość artykułu należy ustalić w porozumieniu z redaktorem merytorycznym zeszytu.
 5. Teksty powinny być pisane czcionką Times New Roman 12 bez używania wyróżnień (podkreślania, spacjowania) z wyjątkiem kursywy, bez centrowania tytułów, zaznaczania akapitów, formatowania i wymuszania przenoszenia. Wszystkie śródtytuły piszemy bez numeracji, czcionką tej samej wielkości. Strony należy numerować. Strona wprowadzająca manuskryptu musi zawierać podstawowe informacje: Tytuł pracy (w języku polskim i angielskim), imię (w pełnym brzmieniu) i nazwisko(-a) autora(-ów), afiliację w pełnym brzmieniu (w języku polskim i angielskim) z adresem instytucji, numerem telefonu i adresem e-mail autora wyznaczonego do korespondencji. Wskazane jest także podanie numeru ORCID autora wyznaczonego do korespondencji.
 6. Do pracy należy dołączyć streszczenie (do 150 wyrazów) w języku angielskim i polskim oraz słowa kluczowe w obu językach (nie więcej niż 5-6 zwrotów najważniejszych dla identyfikacji tekstu). Streszczenie powinno prezentować najważniejsze informacje oraz końcowe konkluzje, także możliwe wskazanie kierunków dalszych badań i perspektyw praktycznego wykorzystania przedstawionego stanu wiedzy.
 7. Rekomenduje się zamieszczenie również streszczenia graficznego, nadesłanego jako plik graficzny w skali 1:1. Wielkość streszczenia graficznego powinna być dostosowana do szerokości jednej strony (18 cm). Na rycinie nie należy umieszczać opisów słownych, lecz posługiwać się skrótami. Opisy na rycinie powinny być wykonane czcionką Arial o wielkości co najmniej 8 p. Streszczenie graficzne powinno być zapisane jako: *tif (preferowany), *psd lub *eps. Bitmapy (pliki tif, psd) powinny mieć minimalną rozdzielczość 300 dpi dla obrazów kolorowych i skali szarości (zdjęcia czarno-białe) oraz 600 dpi dla ilustracji czarno-białych (schematy, wzory strukturalne zawierające tylko czerń i biel).
 8. Piśmiennictwo cytujemy zgodnie z „Chicago style” (https://www.chicagomanualofstyle.org/home.html). Cytowane w tekście prace zaznaczamy przez podanie nazwiska autora(ów) i roku publikacji w nawiasie półokrągłym, np. (Froy 2011; Brooks i Frog 1993; Fisher i współaut. 1992). Cytowaną literaturę należy zestawić na końcu maszynopisu bez numeracji, w alfabetycznej kolejności, według nazwisk autorów, w następujących formatach:
  - artykuł:
  Takahashi J. S., Zatz M., 1982. Regulation of circadian rhytmicity. Science 217, 1104-1111.
  - rozdział:
  Ketring D. L., 1977. Ethylene and seed germination. [W:] The physiology and biochemistry of seed dormancy and germination. Khan A. A. (red.). North Holland Publishing Co., Amsterdam, 157-178.
  - książka:
  Seidensticker J., 1992. Wielkie koty, królewskie stworzenia dzikiego świata. Elipsa, Warszawa.
  W przypadku cytowania publikacji wieloautorskich należy wymienić tylko 5 pierwszych nazwisk, kończąc listę: „i współaut”. Wskazane jest dołączenie identyfikatora DOI lub PUBMED na końcu standardowych danych bibliograficznych.
 9. Tabele i ilustracje
  Tabele powinny być opatrzone jednoznacznym tytułem i ewentualnie także niezbędnymi objaśnieniami umieszczonymi pod tabelą. Wielkość tabel należy dostosować do szerokości jednej kolumny (8,5 cm) lub strony (18 cm).
  Ryciny powinny być wykonane w skali 1:1. Wielkość ryciny należy dostosować do szerokości jednej kolumny (8,5 cm) lub strony (18 cm). Na rycinach nie należy umieszczać opisów słownych, lecz posługiwać się skrótami. Opisy na rycinach powinny być wykonane czcionką Arial 8 p. W przypadku, gdy Autorzy zamierzają włączyć do swego artykułu ilustracje publikowane przez autorów cytowanych prac oryginalnych, należy uzyskać z wydawnictwa zgodę na przedruk.
  Po zaakceptowaniu artykułu do publikacji prosimy przesyłać ilustracje w osobnych plikach. Ryciny powinny być zapisane jako: *tif (preferowany), *psd lub *eps. Bitmapy (pliki tif, psd) powinny mieć minimalną rozdzielczość 300 dpi dla obrazów kolorowych i skali szarości (zdjęcia czarno-białe) oraz 600 dpi dla ilustracji czarno-białych (schematy, wzory strukturalne zawierające tylko czerń i biel).
 10. Do pracy należy dołączyć list przewodni, podpisany przez autora wyznaczonego do korespondencji zawierający następujące informacje: (i) oświadczenie o oryginalności artykułu i nieskładaniu analogicznej pracy do druku w innym czasopiśmie, (ii) określenie wkładu poszczególnych autorów w powstanie tekstu, (iii) informacje o źródłach finansowania (np. grant), (iv) nazwiska 2-3 potencjalnych, kompetentnych recenzentów z afiliacjami i adresami e-mail, spełniających kryteria braku konfliktu interesów z autorem/autorami pracy, (v) przekazanie Wydawcy autorskich praw majątkowych.
 11. Prace należy nadsyłać w formie elektronicznej, w formacie *.doc lub *.rtf, *.odt za pośrednictwem portalu internetowego KOSMOSU po uprzednim zarejestrowaniu się na nim jako korespondujący autor. Plik powinien zawierać oprócz tekstu wszystkie ilustracje i tabele wraz z podpisami pod rycinami - PRACA W CAŁOŚCI.
 12. Autorzy są zobowiązani do wykonania korekty artykułu i zwrotu poprawionego tekstu do Redakcji w ciągu 3 dni poprzez portal internetowy logując się do swojego konta.
 13. Korektę należy nanieść na pliku pdf udostępnionym na portalu, przy pomocy programu Acrobat Reader (bezpłatny program można pobrać z internetu: Acrobat Reader version 8 - http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html).
 14. Każdy przyjęty do druku artykuł otrzymuje międzynarodowy numer identyfikacyjny (DOI).
 15. Koszty redakcyjne wydawania KOSMOSU w systemie ”open access” pokrywają współwydawcy czyli Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika i Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, uzupełniając wpływy z dobrowolnych wpłat od autorów, oraz darowizn i dotacji publicznych. W związku z tym proponujemy rozważenie wsparcia kosztów redakcyjnych, pokrywanego np. z grantów, w wysokości 100-400 zł za stronę publikacji. Deklarację autorów, zawierającą dane płatnika niezbędne do wystawienia faktury, prosimy przesyłać po akceptacji pracy do publikacji i otrzymaniu złożonego jej tekstu do korekty na adres PTPK (dorota.klys@uj.edu.pl) z kopią dla Sekretarza Redakcji (m.zablocka2@uw.edu.pl).

  W razie pytań lub wątpliwości dotyczących zgłoszeń prosimy o kontakt z sekretarz redakcji Martą Zabłocką m.zablocka2@uw.edu.pl

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Wszystkie zgłoszenia muszą spełniać następujące wymagania.

 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli jest dostępny, należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
 • Interlinia 1,5; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (z wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
 • Tekst zawiera streszczenie w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe w obydwu językach. Zalecane jest także załączenie streszczenia graficznego, którego format jest opisany w wytycznych dla autorów.
 • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.
 • Załączono listę trzech potencjalnych recenzentów (wraz z e-adresami), spełniających kryteria braku konfliktu interesów.

Polityka prywatności

Wprowadzone do systemu dane i osobowe oraz adresy e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma.