Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
 • Interlinia 1; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
 • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.

Wytyczne dla autorów

 1. KOSMOS publikuje naukowe artykuły przeglądowe informujące o stanie wiedzy w różnych dziedzinach szeroko pojętej biologii i jej pogranicza z innymi naukami, opracowane przez specjalistów dla czytelników z wyższym wykształceniem, zainteresowanych problemami biologii. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników naukowych, nauczycieli szkół średnich i wyższych oraz studentów.
 2. Wszystkie artykuły są recenzowane oraz opracowywane językowo i stylistycznie.
 3. Artykuły powinny być pisane językiem naukowym, lecz zrozumiałym dla niespecjalistów w danej dziedzinie. Jest wskazane wyjaśnianie specjalistycznego słownictwa, a zwłaszcza wprowadzanych skrótów. Należy unikać nadmiernej liczby cytowań oryginalnych prac, odsyłając czytelników w miarę możliwości do artykułów przeglądowych.
 4. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 25 znormalizowanych stron formatu A4, łącznie ze spisem literatury, tabelami i ilustracjami. W przypadku zeszytów tematycznych, objętość artykułu należy ustalić w porozumieniu z redaktorem merytorycznym zeszytu.
 5. Teksty powinny być pisane czcionką Times New Roman 12 z odstępem 1,5 między wierszami i lewym marginesem szerokości 2,5 cm, bez używania wyróżnień (podkreślania, spacjowania), z wyjątkiem kursywy, bez centrowania tytułów, zaznaczania akapitów, formatowania i wymuszania przenoszenia. Wszystkie śródtytuły piszemy bez numeracji, czcionką tej samej wielkości. Strony należy numerować. Tekst musi zwierać następujące informacje: tytuł pracy, imię (w pełnym brzmieniu) i nazwisko(a) autora(ów), nazwę i adres zakładu pracy, adres zamieszkania, numer telefonu i adres poczty elektronicznej (E-mail). Do pracy należy dołączyć krótkie (do 150 wyrazów) streszczenie w jęz. angielskim i polskim oraz słowa kluczowe. Streszczenie powinno zawierać uzasadnienie podjęcia tytułowego tematu artykułu, najważniejsze zawarte w nim informacje oraz końcowe konkluzje dotyczące kierunków dalszych badan i perspektyw praktycznego wykorzystania stanu wiedzy.
 1. Cytowane w tekście prace zaznaczamy przez podanie nazwiska autora(ów) (pisanych kapitalizowanymi literami) i roku publikacji w nawiasie półokrągłym, np. (BROOKS i FROG 1993), (FISHER i współaut. 1992). Cytowaną literaturę należy zestawić na końcu maszynopisu bez numeracji, w alfabetycznej kolejności, według nazwisk autorów, w następujących formatach:

  - artykuł:

  TAKAHASHI J. S., ZATZ M., 1982. Regulation of circadian rhytmicity. Science 217, 1104-1111.

  - rozdział:

  KETRING D. L., 1977. Ethylene and seed germination. [W:] The physiology and biochemistry of seed dormancy and germination. KHAN A. A. (red.). North Holland Publishing Co., Amsterdam, 157-178.

  - książka:

  SEIDENSTICKER J., 1992. Wielkie koty, królewskie stworzenia dzikiego świata. Elipsa, Warszawa.

 1. Rysunki, schematy i fotografie mają być wykonane w jednym z formatów: *.eps, *.tif, *.psd. Redakcja nie przyjmuje figur w formacie .doc czy .rtf. Opisy na rysunkach powinny być wykonane czcionką odpowiedniej wielkości, nie mniejszą niż 12 punktów.  W przypadku, gdy Autorzy zamierzają włączyć do swego artykułu ilustracje publikowane przez autorów cytowanych prac oryginalnych, należy uzyskać z wydawnictwa zgodę na przedruk.

  Kolorowe ilustracje w papierowej edycji pisma mogą być umieszczone wyłącznie na koszt Autora(ów) lub zatrudniającej instytucji.

 1. Do pracy należy dołączyć list przewodni, podpisany przez wszystkich autorów, zawierający następujące informacje: (i) oświadczenie o oryginalności artykułu i nieskładaniu analogicznej pracy do druku w innym czasopiśmie, (ii) określenie wkładu poszczególnych autorów w powstanie tekstu, (iii) informacje o źródłach finansowania (np. grant), a także  wypełniony i podpisany przez wszystkich autorów formularz dotyczący przekazania praw autorskich Wydawcy, czyli PTPK im. Kopernika, dostępny na portalu internetowym pisma, zeskanowany i załączony jako plik Oświadczenie do pobrania.
 2. Prace należy nadsyłać w formie elektronicznej, w formacie *.doc lub *.rtf, za pośrednictwem portalu internetowego pisma po uprzednim zarejestrowaniu się na nim jako korespondujący autor. Plik powinien zawierać oprócz tekstu  wszystkie ilustracje i tabele wraz z podpisami pod rycinami - PRACA W CAŁOŚCI.
 3. Autorzy są zobowiązani do wykonania korekty artykułu i zwrotu poprawionego tekstu do Redakcji w ciągu 3 dni poprzez portal internetowy logując się do swojego konta.

Korektę należy nanieść na pliku pdf, udostępnionym na portalu, przy pomocy programu Acrobat Reader (bezpłatny program który można pobrać z internetu: Acrobat Reader version 8 - http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html).

 1. Każdy przyjęty do druku artykuł otrzymuje międzynarodowy numer identyfikacyjny tzw. DOI.
 2. Pierwszy Autor otrzymuje jeden egzemplarz zeszytu KOSMOS, w którym ukazał się jego artykuł.

 

Polityka prywatności

Wprowadzone do systemu dane i osobowe oraz adresy e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma.