O czasopiśmie

 

Historia pisma

Kwartalnik KOSMOS jest jednym z najstarszych polskich czasopism popularyzujących wiedzę przyrodniczą, którego historię opisał uprzedni wieloletni redaktor naczelny, profesor Kazimierz L. Wierzchowski, w artykule podsumowującym 140-letnią historię czasopisma. Pełen tekst tego artykułu jest dostępny on line: vol. 65, No2, 2016, str. 151-161

Zakres i zasięg czasopisma

  1. KOSMOS, kwartalnik wydawany przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, publikuje naukowe artykuły przeglądowe informujące o stanie wiedzy w różnych dziedzinach szeroko pojętej biologii i jej pogranicza z innymi naukami, opracowane przez specjalistów dla czytelników z wyższym wykształceniem, zainteresowanych problemami biologii. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników naukowych, nauczycieli szkół średnich i wyższych oraz studentów.
  2. Wszystkie artykuły są recenzowane oraz opracowywane językowo i stylistycznie. Przeciętnie raz w roku ukazuje się zeszyt monograficzny KOSMOSU, przygotowywany na zaproszenie redakcji lub z inicjatywy autorów zewnętrznych. Wówczas redakcję naukową tej monografii sprawuje zaproszony ad hoc wybitny specjalista w danej dziedzinie nauki.
  3. KOSMOS ukazuje się również drukiem w wersji papierowej. Prenumeratę roczną lub zakup pojedynczych zeszytów bieżącego tomu można realizować przesyłając zamówienie bezpośrednio do współwydawcy: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pod e-adres books@umk.pl, na ręce p. Ewy Fot. Pojedyncze zeszyty kwartalnika KOSMOS, poczynając od No1 2012, można zamówić także w sklepie internetowym: wydawnictwoumk.pl (płatność kartą kredytową, przelewem lub przy odbiorze).

W sprawie zeszytów archiwalnych (do roku 2011 włącznie) prosimy kontaktować się z redaktor naczelną, prof. Krystyną Skwarło-Sońtą (kss25@biol.uw.edu.pl). Cena pojedynczego zeszytu archiwalnego wynosi 15 zł (30 zł zeszytu podwójnego), plus koszt wysyłki.   

Wskazówki dla autorów (dostępne w zakładce „Zgłaszanie”, po zarejestrowaniu się autora)

Proces recenzowania

  1. Do oceny każdej pracy powoływani są niezależni recenzenci (ewentualnie jeden a drugi dopiero w przypadku dyskwalifikacji pracy przez pierwszego) spoza jednostki naukowej, w której zatrudniony jest autor(orzy); nazwiska ich nie są ujawniane autorom. Recenzja powinna być przesłana do redakcji w nieprzekraczalnym terminie 1 miesiąca.
  2. Przyjęcie przez recenzenta pracy do oceny jest jednoznaczne z deklaracją o niewystępowaniu konfliktu interesów (bezpośrednie relacje osobiste — związek małżeński, pokrewieństwo do drugiego stopnia, podległość zawodowa, bezpośrednia współpraca naukowa w okresie ostatnich 2 lat).
  3. Recenzent jest zobowiązany przedstawić w swojej opinii uzasadniony wniosek o dopuszczenie pracy do publikacji, jej przyjęcie po spełnieniu określonych warunków lub odrzucenie.
  4. Podstawowe kryteria kwalifikacji zawarte są w formularzu recenzji udostępnianym recenzentom po zalogowaniu do systemu na stronie internetowej.
  5. Zgodnie z wymaganiami MNiSW, lista recenzentów (za ich zgodą) jest publikowana corocznie w No 4 KOSMOSU.

Współwydawca

  • Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Sponsor

Utrzymanie strony czasopisma częściowo płatne ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy Nr 723/P- DUN/2019 z dnia 12 lipca 2019r; nazwa zadania: „Rozbudowa do pełnej funkcjonalności i prowadzenie (administracja) strony internetowej kwartalnika KOSMOS na portalu PTPK, połączona z obsługą procesu wydawniczego z użyciem systemu OJS”; kwota środków finansowych z DUN: 15 000 PLN.