WYBRANE KSENOBIOTYKI ORGANICZNE W WODZIE PITNEJ A ZAGROŻENIA ZDROWIA

Autor

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2019_2550

Abstrakt

Woda wykorzystywana w przemyśle spożywczym oraz do przygotowywania żywności czy napojów, musi spełniać wymogi wody do picia. Celem pracy było przeprowadzenie analizy piśmiennictwa dotyczącego najczęściej występujących ksenobiotyków organicznych w wodzie pitnej, a także w innych rodzajach wód, mogących być źródłem wody pitnej. Problem obecności trwałych zanieczyszczeń organicznych w wodach powierzchniowych, jak również w wodzie pitnej jest nadal aktualny i występuje w wielu regionach świata. W wodzie pitnej, w zależności od źródła jej pozyskiwania, mogą znaleźć się różnorodne zanieczyszczenia, w tym często trudne do usunięcia podczas rutynowych metod oczyszczania. Należą do nich na przykład dioksyny (PCDD), polichlorowane bifenyle (PCB), heksachlorobenzen (HCB), chloroorganiczne pestycydy, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), trihalometany (THM), pozostałości farmaceutyków. Istniejące dyrektywy unijne oraz rozporządzenia krajowe, określające dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w wodzie przeznaczonej do picia, nie obejmują wielu z tych związków. Dlatego też rozszerzenie listy niezbędnych badań dotyczących wody pitnej wpłynęłoby na wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego konsumenta.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

08-02-2020

Numer

Dział

Artykuły